TIMETABLE

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06:30 - 07:30 WOD WOD WOD WOD WOD
09:30 - 10:30 WOD WOD WOD
10:00 - 11:00 OPEN GYM OPEN GYM
11:00 - 12:00 WOD OPEN GYM
15:00 - 17:00 OPEN GYM OPEN GYM OPEN GYM OPEN GYM OPEN GYM
17:00 - 18:00 WOD WOD WOD WOD WOD
18:00 - 19:00 WOD WOD WOD WOD WOD
19:00 - 20:00 WOD WOD WOD WOD

FITNESS